Divadlo Paradox

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Definícia pojmov a osôb:
  1. Prevádzkovateľom je Občianske združenie Divadlo Paradox, Nábrežná 24, 940 02 Nové Zámky (ďalej len „prevádzkovateľ”).
  2. Dotknutou osobou je návštevník webovej stránky.
  3. Webová stránka je prevádzkovaná pod doménou divadloparadox.sk
  4. Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 2. Ochrana osobných údajov
  1. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.
  4. Návštevou portálu a vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov označením príslušného políčka osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov
 4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

  1. zákon č. 18/2018 Z. z,
  2. návšteva webstránky s povolenými súbormi cookies
  3. vyplnenie dotazníka (resp. kontaktného formulára) a označenie súhlasu so spracovaním osob. údajov,
 5. Oprávnené záujmy
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy marketing, analýza základných analytických údajov pre účely zlepšovania obsahu webovej stránky.
  2. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich vymazanie.
 6. Účely spracovania osobných údajov
 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

  1. ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov,
  2. prevencie a detekcie počítačovej kriminality.
  3. uzavretia darovacej zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
  4. prijatia darov,
  5. predkladanie ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží, informovanie o novinkách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách.
 8. Kategórie spracúvaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: IP adresa, analytické údaje služby Google Analytics, prihlasovacie meno, mailová adresa, meno, priezvisko, adresa.
 9. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované
  1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zoznam príjemcov, ktorí v prípade potreby spracúvajú osobné údaje: Google (Google Analytics), Cloudflare.
 10. Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov
  1. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva a uchováva počas doby nevyhnutnej na plnenie právnych úkonov súvisiacich s údajmialebo doby nevyhnutnej na analýzu výkonnosti webovej stránky
 11. Profilovanie klientov
  1. Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby nových produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.
 12. Práva dotknutej osoby
  1. Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
  2. Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 13. Cookies
  1. Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.
  2. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
  3. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
 14. Záverečné ustanovenia
  1. Tento dokument bol zverejnený na portáli divadloparadox.sk dňa 1.11.2023. K tomuto dátumu je platný a účinný.